Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Srichakra Mahima

 

The greatness of shrIchakra is described in rudrayAmaLa thus:

samyak shatakratUn kr^itvA yatphalaM samavApnuyAt |
tatphalaM labhate bhaktyA kR^itvA shrIchakradarshanam ||

By seeing a shrIchakra with devotion, one attains the same merit as having performed hundreds of fire sacrifices.

mahAShoDashadAnAdi kR^itvA yallabhate phalam |
tatphalaM samavApnoti kR^itvA shrIchakradarshanam ||

By seeing a shrIchakra, one attains the same merit as performing sixteen kinds of charities including kanyA dAna, godAna, svarNa dAna etc.

sArdhatrikoTitIrtheShu snAtvA yatphalamashnute |
labhate tatphalaM bhaktyA kR^itvA shrIchakradarshanam ||

By seeing a shrIchakra with devotion, one attains the same merit as bathing in innumerable tIrthas.

koTili~NgapratiShThAyAM yatphalaM samudAhR^itam |
tatphalaM labhate nUnaM shrIchakrasya cha pUjanAt ||

By worshipping shrIchakra as prescribed by the shAstras, one attains the same merit as installing innumerable shiva lingas.

shrIchakraM kArayitvA tu yo dadyAt sAdhakAya vai |
bhUchakraM tena dattaM sashailavanasAgaram ||

By giving a shrIchakra to an upAsaka as dAna, one attains the same merit as giving the entire bhUmaNDala in dAna to a dvija.

ga~NgApuShkaranarmadAsayamunAgodAvarIgomatI-
ga~NgAdvAragayAprayAgabadarIvArANasIsindhuShu |
revAsetusarasvatIprabhR^itiShu brahmANDabhANDodare
tIrthasnAnasahasrakoTiguNitaM shrIchakrapAdodakam ||

Much greater merit than taking a dip at tIrthas such as gangA, puShkara, narmadA, yamunA, godAvarI, gomatI, haridvAra, prayAga, badarikAshrama, kAshI, sindhu, sarasvatI, sAgara is attained by sipping by sprinkling on oneself, shrIchakra pAdodaka.

namAmi lalitAchakraM bhaktAnAmiShTadAyakam ||