Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Paramapurusha Dhyanam

 

paramapuruSha dhyAnam

akSharaM paramaM brahma paramAtmA paraM padam |
yadarthaM brahmacharyAdivAnaprasthayativratam ||
Acharanti mahAprAj~nA dhAraNAM cha pR^ithagvidhAm |
AsanaM prANarodhashcha pratyAhArAshcha dhAraNA ||
dhyAnaM samAdhiretAni yamaishcha niyamaiH saha |
aShTA~NgAni yadarthaM vai charanti yogipu~NgavAH ||
yadarthaM karma kurvanti vedAj~nAmAtratatparAH |
parArpaNadhiyA samyak niShkAmAH kalilojjhitAH ||
yajjaptaye nirAkartuM pApAcharaNamAtmanaH |
ga~NgAdisarvatIrThANi niShevante shuchivratAH ||
tadbrahma paramaM shuddhamanAdyantamanAmayam |
nityaM sarvagataM sthaNu kUTasthaM kUTavarjitam ||
sarvendriyacharAbhAsaM prAkR^itendriyavarjitam |
dikkAlAdyanavacChinnaM nityaM chinmAtramavyayam ||
adhyastaM sarvavadyatra vishvametatprakAshate |
vishvasminnapi chAnveti nirvikAraM cha rajjuvat ||
samyagvichArito yadvannAbdhiH phenormibudbudAt |
tathA vichAritaM brahma vishvasmAnna pR^ithagbhavet ||
sarvaM brahmaiva nAnAtvaM nAstIti nigamA jaguH |
yasmAdbhavanti brahmANDakoTayo na bhavanti cha ||
yadunmeShanimeShAbhyAM jagatAM praLayodayau |
bhavetAM sA parA shaktiryadAdharatayA sthitA ||
yasminnidaM yatashchedaM yenedaM yadidaM smR^itam |
yadaj~nAnAjjagadbhAti yasmin j~nAte jagannahi ||
asatyaM yajjaDaM duHkhamavasvtIti nirUpitam |
viparItamato yadvai sacchidAnandarUpakam ||
jIve jAgrati vishvAkhyaM svapne yattaijasaM smR^itam |
suShuptau prAj~nasaMj~naM yatsarvAvasthAsu santatam ||
yacchakShuShAM chakShuratha shrotrANAM shrotramityapi |
tvaktvachAM rasanaM tasya ghrANaM ghrANasya yadviduH ||
buddhirj~nanena cha prANAH kriyAshaktyA nirantaram |
yanneshire samabhyetuM j~nAtuM cha paramArthataH ||
rajjAvahirmarau vAri nIlimA gagane yathA |
asadvishvamidaM bhAti yasminnaj~nAnakalpitam ||
ghaTAvacChinna evAyaM mahAkAsho vibhidyate |
kAryopAdhiparicChinnaM tadvadyajjIvasaMj~nitam ||
mAyayA chitrakariNyA vichitraguNashIlayA |
brahmANDachitramatulaM yasmin bhittAvivArpitam ||
dhAvatonyAnatikrAntaM vadatAM vAgagocharam |
vedavedAntasiddhAntairvinirNItaM tadakSharam ||
akSharAnna paraM ki~nchitsA kAShThA sA parA gatiH |
ityevaM shrUyate vede bahudhApi vichArite ||
akSharasyAtmanashchApi svAtmarUpatayA sthitam |
paramAnandasandoharUpamAnandavigraham ||
lIlAvilAsarasikaM vallavIyUthamadhyagam |
shikhipicChakirITena bhAsvadratnachitena cha ||
ullasadvidyudATopakuNDalAbhyAM virAjitam |
karNopAntacharannetrakhaMjarITamanoharam ||
ku~njaku~njapriyAvR^indavilAsaratilampaTam |
pItAmbaradharaM divyaM chandanAlepamaNDitam ||
adharAmR^itasaMsiktaveNunAdena vallavIH |
mohayantaM chidAnandamana~Ngamadabha~njanam ||
koTikAmakalApUrNaM koTishItAMshunirmalam |
trirekhakaNThavilasadratnagu~njAsragAkulam ||
yamunApuline tu~Nge tamAlavanakAnane |
kadambachampakAshokapArijAtamanohare ||
shikhipArApatashukapikakolAhalAkule |
nirodhArthaM gavAmeva dhAvamAnamitastataH ||
rAdhAvilAsarasikaM kR^ishNAkhyaM puruShaM param |
saptAShTamaNDalAntasthaM sacchidAnandavigraham ||

hare kRShNa