Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Maha Prasada Paddhati

 

Avarana krama for Maha prAsada Vidya is different from Srichakra Navavarana and is described in the Krama Tantras. Also, one should understand that the Maha Prasada Vidya does not refer to prAsAda bIjA – parAprAsAda or prAsAda parA, but instead to the 32-lettered vidyA – which is described as avidyAcChedinI or parA chintAmaNi in the Tantras. The AvaraNa procedure for mahA prAsAda, which is given along with mahA pAdukA during pUrNAbhiSheka in dakShiNAchAra sampradayas, is very elaborate and here is a brief description of the same:

Avarana 1: Pancha Brahmas and Anga Murtis

Sadyojata, Vamadeva, Aghora, Tatpurusha, Ishana, Mrityunjaya and Chandeshwara

Avarana 2: Sapta Tandava MurtayaH

Ananda Tandavesha, Sandhya Tandavesha, Uma Tandavesha, Gauri Tandavesha, Kalika Tandavesha, Tripura Tandavesha and Samhara Tandavesha

Avarana 3: aShTamUrtayaH

Bhava, Sharva, Ishana, Pashupati, Ugra, Rudra, Bhima and Mahadeva

Avarana 4: ekAdasharudrAH

Shambhu, Pinaki, Girisha, Sthanu, Bharga, Sadashiva, Shiva, Hara, Sharva, Kapali and Bhava.

Avarana 5: pa~nchavimshatilIlAmUrtayaH

Chandrashekhara, Umamaheshwara, Vrshbharudha, Natyamurti, Kalyanamurti, Bhikshatanesha, Kamadahanamurti, Kalaharamurti, Tripurari, Jalandhara, Brahmashiracchedamurti, Gajasurasamharamurti, Virabhadra, Hariharamurti, Ardhanarishwara, Kiratarjunamurti, Kankalamurti, Chandeshanurahamurti, Vishaharamurti, Vishnuchakradamurti, Vighneshwaraprasannamurti, Somaskandamurti, Ekapadamurti, Sukhasinamurti, Dakshinamurti, Mahalingodbhavamurti and Sharabheshwara

Avarana 6: GanapatayaH

Bala, Taruna, Bhakta, Vira, Shakti, Dwija, Siddha, Ucchishta, Vighna, Kshipra, Heramba, Lakshmi, Vijaya, Nrtta, Urdhwa, Ekakshara, Varada, Tryaksha, Kshipraprasada, Haridra, Ekadanta, Srshti, Uddanda, Rinamochana, Dhundhi, Dwimukha, Trimukha, Simha, Yoga, Durga, Sankatahara and Mahaganapati

Avarana 7: Subrahmanya MurtayaH

Jnana Subrahmanya, Skanda, Agnijata, Saurabheya, Gangeya, Sharavanodbhava, Kartikeya, Kumara, Shanmukha, Tarakari, Senani, Guha, Brahmanya, Deshikamurti, Kraunchachedana, Shikhivahana, Velayudhadhara murtayaH

Avarana 8: BhairavaH

Asitanga, Ruru, Chanda, Krodha, Unmatta, Kapala, Bhishana, Samhara bhairavAH

Avarana 9: AstramurtayaH

Aghora, Mahapashupatastra, Sharabhastra, Khadgaravana, Swarnakarshana Bhairava, Vatuka, Maha Shasta

Avarana 10: VirabhadrAH

Chaturbhuja Virabhadra, Ashtabhuja Virabhadra, Dashabhuja Virabhadra, Rana Virabhadra, Shodashabhuja Virabhadra, Dwatrimshadbhuja Virabhadra, Aghora Virabhadra

Avarana 11: ParivaramurtayaH

Purusha Mrga, Virabhadra, Nandi, Bhrngi, Siddhi Vinayaka, Mahaganesha, Vrshabha, Skanda, Chandesha, Mahadevi

Avarana 12: VidyeshwarAH

Shikhandaka, Ananta, Ekarudra, Ekanetra, Shiva, Sukshma, Srikantha, Shiva, Trimurti

Avarana 13: DikpAlAH

IndradayaH, VajrAdayaH, AirAvatAdayaH

Avarana 14:

aNimAdi siddhayaH, shamkhadayo nidhidevAH

Avarana 15:

DashamahavidyAH, Dasha MahabhairavaH

Avarana 16:

Mahaprasada Vidya, Rajata Paduka, Swarna Paduka, Ratna Paduka, Chit Paduka and Nirvana Paduka

The Mahaprasada Avarana has to be worshipped after Urdhwamnaya Puja (i.e. after Urdhwamnaya Shadavaranas) and Adharamnaya Puja and before Anuttaramnaya Puja. Each of the Avarana Devatas should be worshipped with their mula mantras, with the addition of Urdhwamnaya Panchatari. According to Sampradaya, one should start worshipping Shodashavarana of Mahaprasada Murti, after Purnabhisheka, starting with Vyasa Pournami, after performing Gurumandala and Shadanvaya Shambhavi Yajana. One should conclude the pUja with Rajarajeshwara Bali. The practical details should be learnt from one's Guru. Though some use mahAprAsAda yantra, all Srividya Upasakas should perform the pUjA in Srichakra itself, visualizing the sixteen Avaranas as described in Kubjika Tantra. These details have been posted here, only to share information. This is the Paddhati followed originally by priests of Pashupatinath Temple in Nepal, later learnt by Brahmanas in the south [Chidambaram].

namo namaste shiva kAmakoti.