Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Durga

 

Before we lose the fascination for lists, here is another quick list related to bhagavatI durgA.

durgA pa~nchaka [devI bhAgavata mahApurANa]:

rAdhA, lakShmI, sarasvatI, sAvitrI, durgA

sapta durgA [bR^ihadvArAhI tantra]:

vindyAchalavAsinI, raktadantikA, shatAkShI, shAkambharI, durgA, bhImA, bhrAmarI

nava-durgA:

a. shailaputrI, brahmachAriNI, chandraghaNTA, kUShmANDA, skandamAtA, kAtyAyanI, kAlarAtriH, mahAgaurI, siddhidAtrI [markaNDeya purANa, rudrayAmaLa, umAyAmaLa etc.]

b. kAlI, kAtyAyanI, IshAnI, chAmuNDA, vardhinI, bhadrakAlI, bhadrA, tvaritA, vaiShNavI [skanda purANa, saMj~nA khaNDa]

c. kumArikA, trimUrtiH, kalyANI, rohiNI, kAlI, chaNDikA, shAmbhavI, durgA, bhadrA [bR^ihannandikeshvara purANa, shabdakalpadruma]

d. nIlakaNThI, kShema~NkarI, harasiddhikA, vanadurgA, rudradurgA, agnidurgA, jayadurgA, vindyavAsinI, ripumAriNI durgA [Alaya-Agama kosha of shrI SKR, The Temple architecture of Southern India by Srinivas]

e. durgA, AryA, bhagavatI, kumarI, ambikA, mahiShamardinI, chaNDikA, sarasvatI, vAgIshvarI [durgAsArasarvasva of sArangadhara]