Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Mamsa Bhakshana

 

The dharma shAstras state that there is no doSha in eating meat (based on adhikAra and sandarbha):

mantreNAsaMskR^itaM mAMsaM nAdyAdvipraH kalau yuge |
yajne to prAkR^itaM mAmsamashnIyAdvidhichoditam || [vyAsaH]

But giving up meat even in such cases is described as extraordinarily meritorious..

na mAmsabhakShaNe doSho na madye na cha maithune |
pravR^ittireShA bhUtAnAM nivR^ittistu mahAphalA || [manuH]

The same is stated elsewhere:

varShe varShe.ashvamedhena yo yajeta shataM samAH |
mAmsAni cha na svAdedyastayoH puNyaphalaM samam ||
phalamUlAshanairmedhyairmunyannAnAM cha bhojanaiH |
na tatphalamavApnoti yanmAMsaparivarjanAt ||

While kratus have their own importance, it is extremely important to realize the significance of the following statement made by bodhAyana:

sarvakratuyAjinAmAtmayAjI vishiShyate ||