Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Kalisantarana Mahamantra

 

keshva klesharaNa nArAyaNa janArdana |
govinda paramAnanda mAM samuddhara mAdhava ||

There have been some queries regarding the mahAmantra if hare rAma should precede hare kr^iShNa or vice versa. There seem to be pramANas to support both.

The dAkShiNAtya pATha of kalisantaraNopaniShat reads as below:

sa hovAcha hiraNyagarbhaH:

hare rAma hare rAma rAma rAma hare hare |
hare kR^ishNa hare kR^ishNa kR^iShNa kR^iShNa hare hare ||

iti ShoDashakaM nAmnAM kalikalmaShanAshanam |
nAtaH parataropAyaH sarvavedeShu dR^ishyate ||

This is the pATha used by commentators on the upaniShad such as upaniShadbrahmendra, rAmAshrama, vR^indAraNya svAmin, ma~Ngaladeva, ananta bhaTTa etc.

However, the gAuDIya pATha of the same upaniShad reads:

hare kR^ishNa hare kR^ishNa kR^iShNa kR^iShNa hare hare |
hare rAma hare rAma rAma rAma hare hare ||

The pA~ncharAtra text sanatkumAra samhitA presents the mantroddhAra in the following fashion:

asyaiva kR^ishNachandrasya mantrAH santi trayo.amalAH |
siddhAH kR^iShNasya satpremabhaktisiddhikarA matAH ||
hare kR^iShNau dvirAvR^ittau kR^iShNa tAdR^ik tathA hare |
hare rAma tathA rAma tatha tAdR^ik hare manuH ||

rAdhA hR^idaya, a tAntric work, states the mantra as below:

grahaNAdyasya mantrasya dehI mantramayo bhavet |
tadahaM te.abhidAsyAmi mahAbhAgavatottama ||
hare kR^ishNa hare kR^ishNa kR^iShNa kR^iShNa hare hare |
hare rAma hare rAma rAma rAma hare hare ||

Agneya purANa states:

hare kR^ishNa hare kR^ishNa kR^iShNa kR^iShNa hare hare |
raTanti halayA vApi te kR^itArthA na samshayaH ||

ananta samhitA states the following:

hare kR^ishNa hare kR^ishNa kR^iShNa kR^iShNa hare hare |
hare rAma hare rAma rAma rAma hare hare ||
ShoDashaitAni nAmAni dvAtrimshad varNakAni hi |
kalau yuge mahAmantraH sammato jIvitAraNe ||

The following verse is found in brahma yAmaLa:

hare kR^ishNa padadvandvam kR^ishneti cha padadvayam |
tathA hare padadvadvaM hare rAma iti dvayam ||
tadante cha mahAdevi rAma rAma dvayam vadet |
hare hare tato brUyAt harinAma samuddharet |
mahAmantraM cha kR^iShNasya sarvapApapraNAshakam ||