Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Bhagavadgita Nyasa

 

Here is the nyAsa followed traditionally for reciting bhagavadgItA by scholars from Sringeri:

OM asya shrImadbhagavadgItA mAlAmahAmantrasya bhagavAn vedavyAso R^iShiH anuShTup ChandaH shrIkR^iShNaH paramAtmA devatA ashochyAnanvashochastvaM praj~nAvAdAMshcha bhAShasa iti bIjaM sarvadharmAn parityajya mAmekaM sharaNaM vrajeti shaktiH ahaM tvA sarvapApebhyo mokShayiShyAmi mA shucha iti kIlakaM brahmAparokSha siddhyarthe jape viniyogaH ||

nainaM Chindanti shastrANi nainaM dahati pAvaketya~NguShThAbhyAM namaH |
na chainaM kledayantyApo na shoShayati mAruta iti tarjanIbhyAM namaH |
acchhedyo.ayamadAhyo.ayamakledyo.ashoShya eva cheti madhyamAbhyAM namaH |
nityaH sarvagataH sthANurachalo.ayaM sanAtana ityanAmikAbhyAM namaH |
pashya me pArtha rUpANi shatasho.atha sahasrasha iti kaniShThikAbhyAM namaH |
nAnAvidhAni divyAni nAnAvarNAkR^itIni cheti karatalakarapR^iShThAbhyAM namaH | evameva hR^idayAdayaH |

dhyAnam

pArthAya pratibodhitAM bhagavatA nArAyaNena svayaM
vyAsena grathitAM purANamuninA madhye mahAbhAratam |
advaitAmR^itavarshiNIM bhagavatIM ashTAdaShAdhyAyinIM
amba tvAmanusandadhAmi bhagavadgIte bhavadveshinIm ||

namo.astu te vyAsa vishAlabuddhe
phullAravindAyatapatranetra |
yena tvayA bhAratatailapUrNaH
prajvAlito j~nAnamayaH pradIpaH ||

prapannapArijAtAya totravetraikapANaye |
j~nAnamudrAya kR^iShNAya gItAmR^itaduhe namaH ||

sarvopaniShad gAvo dogdhA gopAlanandanaH |
pArtho vatsaH sudhIrbhoktA dugdhaM gItAmR^itaM mahat ||

vasudevasutaM devaM kaMsachANUramardanam |
devakIparamAnandaM kR^iShNaM vande jagadgurum ||

bhIshhmadroNataTA jayadrathajalA gAndhAranIlotpalA
shalyagrAhavatI kR^ipeNa vahanI karNena velAkulA |
ashvatthAmavikarNaghoramakarA duryodhanAvartinI
sottIrNA khalu pANDavairraNanadI kaivartakaH keshavaH ||

pArAsharyavachaH sarojamamalaM gItArthagandhotkaTam
nAnAkhyAnakakesaraM harikathAsambodhanAbodhitam |
loke sajjanashhaTpadairaharahaH pepIyamAnaM mudA
bhUyAdbhAratapaN^kajaM kalimalapradhvaMsi naH shreyase ||

mUkam karoti vAchAlaM panguM la~Nghayate girim |
yatkripA tamahaM vande paramAnanda mAdhavam ||

yaM brahmA varuNendra rudra marutaH stunvanti divyaiH stavaiH
vedaiH sA~NgapadakramopaniShadairgAyanti yaM sAmagAH |
dhyAnAvasthita tadgatena manasA pashyanti yaM yogino
yasyAntaM na viduH surAsuragaNA devAya tasmai namaH ||

vande guruM sha~Nkaram ||