Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
GURU PARAMPARA

mahAShoDashI - mahApAdukA - mahAprAsAda

 

shrI kAmeshvara - shrI kAmeshvarI [mahAprakAshAnandanAtha - mahAvimarshinyambA]

medhA dakShiNAmUrtiH

kapila

atri

vasisTha

sanaka

sanandana

bhR^igu

sanatsujAta

vAmadeva

nArada

gautama

shaunaka

shakti

mArkaNDeya

kaushika

parAshara

shuka

a~NgIrasa

kaNva

jAbAli

bharadvAja

vedavyAsa

shrI gauDapAdAchArya

shrI govinda bhagavatpAdAchArya

shrIvidyAsha~Nkara bhagavatpAdAchArya

shrI vArtikAchArya

|

shrI vidyAsha~Nkara tIrtha

shrI vidyAraNya

|

shrI shrI vrddha nR^isiMha bhAratI mahAsvAminaH

shrI shrI sacchidAnanda shivAbhinava nR^isiMha bhAratI mahAsvAminaH - shrI vidyAsha~Nkara bharatI mahAsvAminaH

shrI shrI vAlukeshvara bhAratI mahasvAminaH

shrI shrI vidyAbhinava vAlukeshvara bhAratI mahAsvAminaH [mahAmahopAdhyAya shrI hAnagal virUpAkSha shAstrI]

Brahmasri AshthAna vidvAnshrI K P shankara shAstrI

* sources: gadyavallarI, shrIvidyArNava tantra, saparyA paddhati of Simhambhattla shAstrI (jnAnAnandanAtha), advaita chandrikA of Tirunalveli Samabashiva Iyer (yajnAnandanAtha), saparyA paddhati of hAnagal shankara shAstrI/jagannAtha shAstrI, saparyA paddhati of shrI rAmAnanda bhAratI (initiated by H H vAlukeshvara bhAratI), saparyA paddhati of Sagara Subrahmanya Sharma (initiated by H H shrI sacchidAnanda shivAbhinava nrsimha bhAratI), notes of Ramachandran Iyer (of Ramanathapuram) on AmnAya krama (initiated by H H shrI chandrashekhara bhAratI) etc.


shrIvidyA krama dIkShA

 

shrI charyAnandanAtha - shrI parAbhaTTArikAmbA [mahAmithuna]

samasta gurumaNDala vilIna mahA dakShiNAmUrtiH

ODDIshAnandanAtha - mahAkAmeshvarI [krodha bhaTTAraka: prakAshAnandanAtha, vimarshAnandanAtha, AnandAnandanAtha]

ShaShThIshAnandanAtha - mahAvajreshvarI [brahmaNya: jnAnAnandanAtha, satyAnandanAtha, pUrNAnandanAtha]

mitreshAnandanAtha - mahAbhagamAlinI [svacChandabhairavAnandanAtha: svabhAvAnandanAtha, pratibhAnandanAtha, subhagAnandanAtha]

sanakAnandanAtha - sanandanAnandanAtha - sanAtanAnandanAtha - sanatkumArAnandanAtha - sanatsujAtAnandanAtha

vasisThAnandanAtha

shaktyAnandanAtha

parAsharAnandanAtha

vyAsAnandanAtha

shukAnandanAtha

nR^isiMhAnandanAtha

maheshAnandanAtha

bhAskarAnandanAtha

mahendrAnandanAtha

mAdhavAnandanAtha

jiShNudevAnandanAtha

gauDapAdAnandanAtha

govindAnandanAtha

shrI Adi shankara bhagavatpAda

shrI padmapAdAchArya

bhagavatI bimbAmbikA [mahAvidyA bagalAmukhI]

vAgbhavAnandanAtha

parAtmAnandanAtha

nIlakaNThAnandanAtha

shAmbhavAnandanAtha

vishvAtmakAnandanAtha

priyAnandanAtha

kroDIshAnandanAtha

vIrAnandanAtha

chinmudrAnandanAtha

bhagavatI bIjAmbikA - samvicChaktyambA [mahAvidyA nIlasarasvatI]

bhaTTAnandanAtha

madanAnandanAtha

shAkavrddhyAnandanAtha

bhagavatI shIlA bhaTTArikA [shAkambharI durgA]

[through pashchima srotaH - gurjara desha - kAdi triShoDashI krama]

|

|

bhagavatI mahocChuShmAmbA [Uttarkashi]

kAmeshvarAnandanAtha [nepALa - deshika of several Nepal Rulers]

kuleshvarAnandanAtha [badarikAshrama]

shrI dhenukAnandanAtha [ShoDashI traya - sundarI kula - pashchima srotaH] - dIpakAnandanAtha [kAmakalA kAlI - kAlI kula (manthAnabhairavIya sampradAya)] - svacChandabhairavAnandanAtha [ChinnamastA - mahAsAmrAjya medhA]

shrI shrI chinmudrAnandanAtha

* sources: hastaprati of saparyA paddhatis by shrI chinmudrAnandanAtha, bhagavatI subhadrAmbA, mahAmahopAdhyAya gopInAtha kavirAja and shrI sItArAma kavirAja, brhad-baDabAnala tantra, uDDAmareshvara tantra, yatidaNDaishvaryavidhi of shankara bhagavatpAda, UrdhvAmnAyAkhya tantra, krama-kalpalatA, bimbAmbikA bodha, kAmakalAvilAsa bhAShya of shrI chinmudrAnandanAtha, padmapAda stava of shIlA bhaTTArikA, paramahamsopaniShad bhAShya of gauDa vAchaspati mishra, AchAra kedAra of yogAnandanAtha, krama ShoDhA nyAsa compiled by shrI karapAtri svAmin, incomplete works of Rana Shamsher Jung Bahadur of Nepal etc.


shrIkula gurumaNDala

 

paraugha yuga guru maNDala

divyaugha

1. ODDIShAnandanAtha
2. prakAshAnandanAtha
3. vimarshAnandanAtha
4. AnandAnandanAtha

siddhaugha

1. shaShThIshAnandanAtha
2. jnAnAnandanAtha
3. satyAnandanAtha
4. pUrNAnandanAtha

mAnavaugha

1. mitreshAnandanAtha
2. svabhAvAnandanAtha
3. pratibhAnandanAtha
4. subhagAnandanAtha

kAdi panchadashI guru maNDala

divyaugha

1. paraprakAshAnandanAtha
2. parashivAnandanAtha
3. parAshaktyambA
4. kauleshvarAnandanAtha
5. shukladevyambA
6. kuleshvarAnandanAtha
7. kAmeshvaryambA

siddhaugha

1. bhogAnandanAtha
2. klinnAnandanAtha
3. samayAnandanAtha
4. sahajAnandanAtha

mAnavaugha

1. gaganAnandanAtha
2. vishvAnandanAtha
3. vimalAnandanAtha
4. madanAnandanAtha
5. bhuvanAnandanAtha
6. liilAnandanAtha
7. svAtmAnandanAtha
8. priyAnandanAtha

hAdi panchadashI-saptadashI guru maNDala

divyaugha

1. paramashivAnandanAtha
2. kAmeshvaryambA
3. divyaughAnandanAtha
4. mahaughAnandanAtha
5. sarvAnandanAtha
6. prajnAdevyambA
7. prakAshAnandanAtha

siddhaugha

1. divyAnandanAtha
2. chidAnandanAtha
3. kaivalyAnandanAtha
4. aNudevyambA
5. mahodayAnandanAtha
6. siddhAnandanAtha

mAnavaugha

1. chidAnandanAtha
2. vishvAnandanAtha
3. rAmAnandanAtha
4. kamalAnandanAtha
5. parAnandanAtha
6. manoharAnandanAtha
7. svAtmAnandanAtha
8. pratibhAnandanAtha

manu-chandrAdInAm guru maNDala

divyaugha

1. paraprakAshAnandanAtha
2. paravimarshAnandanAtha
3. kAmeshvaryambA
4. mokShAnandanAtha
5. amR^itAnandanAtha
6. svacChAnandanAtha
7. (tat)puruShAnandanAtha
8. aghorAnandanAtha

siddhaugha

1. prakAshAnandanAtha
2. sadAnandanAtha
3. siddhaughAnandanAtha
4. uttamAnandanAtha

mAnavaugha

1. uttarAnandanAtha
2. paramAnandanAtha (udbhavAnandanAtha ityapi paryAyaH)
3. sarvajnAnandanAtha
4. sarvAnandanAtha
5. siddhAnandanAtha
6. govindAnandanAtha
7. shankarAnandanAtha

kAdi shuddha-ShoDashI guru maNDala

divyaugha

1. vyomAtItAmbA
2. vyomeshyambA
3. vyomachAriNyambA
4. vyomasthAmbA

siddhaugha

1. unmanAkAshAnandanAtha
2. samanAkAshAnandanAtha
3. vyApakAkAshAnandanAtha
4. shaktyAkAshAnandanAtha
5. dhvanyAkAshAnandanAtha
6. dhvanimAtrAkAshAnandanAtha
7. anAhatAkAshAnandanAtha
8. bindvAkAshAnandanAtha
9. indvAkAshAnandanAtha

mAnavaugha

1. paramAtmAnandanAtha
2. shAmbhavAnandanAtha
3. chinmudrAnandanAtha
4. vAgbhavAnandanAtha
5. liilAnandanAtha
6. sambhramAnandanAtha
7. chidAnandanAtha
8. prasannAnandanAtha
9. vishvAnandanAtha

kAdi mahAShoDashI guru maNDala - nityA tAdAtmya

divyaugha

1. shrI shivAnandanAtha - parAshaktyambA
2. shrI sadAshivAnandanAtha - chicChaktyambA
3. shrI IshwarAnandanAtha - AnandashaktyambA
4. shrI rudradevAnandanAtha - icChAshaktyambA
5. shrI viShNudevAnandanAtha - jnAnashaktyambA
6. shrI brahmAnandanAtha - kriyAshaktyambA

siddhaugha

1. shrI sanakAnandanAtha
2. shrI sanandanAnandanAtha
3. shrI sanAtanAnandanAtha
4. shrI sanatkumArAnandanAtha
5. shrI shaunakAnandanAtha
6. shrI sanatsujAtAnandanAtha
7. shrI dattAtreyAnandanAtha
8. shrI raivatAnandanAtha
9. shrI vamadevAnandanAtha
10. shrI vyAsAnandanAtha
11. shrI shukAnandanAtha

mAnavaugha

1. shrI nR^isimhAnandanAtha
2. shrI maheshAnandanAtha
3. shrI bhAskarAnandanAtha
4. shrI mahendrAnandanAtha
5. shrI mAdhavAnandanAtha
6. shrI viShNudevAnandanAtha

parA guru maNDala

divyaugha

1. aghorAnandanAtha
2. shrIkaNThAnandanAtha
3. krodhIshAnandanAtha
4. tryambakAnandanAtha
5. bhaTTAnandanAtha
6. parAbhaTTArikAnandanAtha

siddhaugha

1. pratibhAnandanAtha
2. vIrAnandanAtha
3. saMvidAnandanAtha
4. sadAshivAnandanAtha

mAnavaugha

1. shrI guru
2. shrI paramaguru
3. shrI parameShThiguru
4. shrI parAparaguru
5. shrI kAraNa guru [aghora mantra vAchya]

parAShoDashI guru maNDala - vAgdevatA tAdAtmya

divyaugha

1. parAbhaTTArikAmbA
2. aghorAnandanAtha
3. shrIkanThAnandanAtha
4. shaktidharAnandanAtha
5. krodhIshAnandanAtha
6. tryambakAnandanAtha
7. bhaTTArakAnandanAtha

siddhaugha

1. pratibhAnandanAtha
2. vIrAnandanAtha
3. samvidAnandanAtha
4. samvidambA

mAnavaugha

1. sadAshivAnandanAtha
2. maheshvarAnandanAtha
3. samvidambA
4. shrIvidyAnandanAtha
5. samvidambA
6. shrImadanuttarAnandanAtha
7. yogAnandanAtha
8. samvidambA

Urdhvaugha guru maNDala

divyaugha

1. paramashivAnandanAtha
2. kAmeshvaryambA
3. divyaughAnandanAtha
4. mahaughAnandanAtha
5. sarvaughAnandanAtha
6. prajnAdevyambA
7. prakAshAnandanAtha

siddhaugha

1. paripUrNanandanAtha
2. paramAtmAnandanAtha
3. kaivalyAnandanAtha
4. mahodayAnandanAtha

mAnavaugha

1. chidAnandanAtha
2. vishwAnandanAtha
3. vimalAnandanAtha
4. kamalAnandanAtha
5. manoharAnandanAtha
6. paramAnandanAtha
7. swAtmAnandanAtha
8. pratibhAnandanAtha

lopAmudraugha guru maNDala

divyaugha

1. parashivAnandanAtha
2. parAshaktyambA
3. kAmeshvaryambA
4. vajreshvaryambA
5. bhagamAlinyambA
6. lopAmudrAmbA
7. agastyAnandanAtha

siddhaugha

1. kAlatApanAnandanAtha
2. dharmAchAryAnandanAtha
3. muktakeshIshvarAnandanAtha
4. dIpakalAnandanAtha

mAnavaugha

1. viShNudevAnandanAtha
2. mAtR^iguptAnandanAtha
3. tejodevAnandanAtha
4. OjodevAnandanAtha (bhojadevAnandanAtha)
5. manojayAnandanAtha
6. paramAnandanAtha (parAnandanAtha)
7. svAtmAnandanAtha (kAmAnandanAtha)
8. jnAnAnandanAtha (anajnAnandanAtha)

* The guru maNDala krama for guhya ShoDashI (mAtrikA tAdAtmya) and ekAyatana maNDala for nirvANa sundarI krama should be learnt from svaguru.