Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
A list of available commentaries on Saundaryalahari

 

1. appayya dIkShita: AnandalaharI TIkA
2. kavirAja
3. kAmeshvara sUri: aruNAmodinI
4. kR^iShNAchArya: ma~njubhAShiNI
5. keshava bhatta
6. kaivalyAshrama: saubhAgyavardhinI
7. ga~Ngahari: tattvadIpikA
8. govinda bhatta: vistAradIpikA
9. gopIramaNa tarka pa~nchAnana
10. gaurIkAnta sArvabhauma: AnandalaharItari
11. jagadIsha tarkAla~NkAra: rahasyadIpikA
12. jagannAtha pa~nchAnana
13. DiNDima guhArya: saundaryalaharI vyAkhyA
14. narasiMha: saundaryalaharI TIkA
15. padmanAbha data: saundaryalaharI TIkA
16. pravasena suta: sudhAvidyotinI
17. brahmAnanda: bhAvArthadIpikA
18. malla bhaTTa
19. mahAdeva: tattvabodhinI
20. mahAdeva vidyAvAgIsha
21. mahAdeva vaidya
22. rAya makuTa
23. rAmachandra mishra: padArthachandrikA
24. rAmabhadra
25. rAmasha~Nkara Sharma
26. rAmAnanda tIrtha
27. lakShmIdhara deshika: lakShmIdharA
28. vishvambhara: vishvambharA
29. shrIkaNTha bhaTTa
30. shrIra~NgadAsa
31. sahajAnandanAtha: manoramA
32. harinArAyaNa: haribhaktisudhodaya
33. Unknown: vidvanmanoramA
34. rAma kavi: diNDima
35. akhaNDAnanda: kaivalyavardhinI
36. narasiMha svAmin: gopAlasundarI
37. Anandagiri: AnandagirIyA
38. nIlakaNTha: tAtparyadIpinI