Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
A Periodic grouping of dvaitins and advaitins

 

Group 1

dvaitins:
kaNAda, gotama

advaitin:
krShNa-dvaipAyana (vyAsa)

Group 2

dvaitins:
vAtsyAyana, prashastapAda, udyotakara

advaitins:
gauDapAda, govindapAda, shankara bhagavatpAdAchArya, padmapAdAchArya, sureshvarAchArya, hastAmalakAchArta, to(tro)TakAchArya

Group 3

dvaitins:
bhAskara, shivAditya, jayanta bhaTTa

advaitins:
sarvaj~nAtmamuni, avimuktAtma bhagavAn, bodhaghanAchArya, prakAshAtmayati

Group 4

dvaitins:
udayana, shrIdhara, vallabha, pArthasArathi mishra, yAmunAchArya, yAdavaprakAsha, rAmAnujAchArya, shrIkaNTha, nimbArkAchArya

advaitins:
shrIharSha mishra, kR^iShNa mishra, chidvilAsa

Group 5

dvaitins:
gangeshopAdhyAya, vardhamAnopAdhyAya

advaitins:
Anandabodhendra bhaTTaraka, AnandapUrNavidyA sAgara, j~nAnottamAchArya

Group 6

dvaitins:
madhvAchArya, trivikrama, padmanAbha

advaitins:
chitsukha, sha~NkarAnanda, shrIdhara svAmin, pratyaksvarUpa bhagavAn, amalAnanda yati

Group 7

dvaitins:
akShobhya tIrtha, vedAnta deshika, sudarshanAchArya

advaitins:
bhAratI tIrtha, vidyAraNya, sAyaNAchArya

Group 8:

dvaitins:
jayatIrtha, ra~NgarAmAnuja, anantAchArya

advaitins:
anubhUtisvarUpAchArya, narendragiriprakAshAnanda sarasvatI

Group 9:

dvaitins:
shankara mishra, pakShadhara mishra, raghunAtha shiromaNi, vAchaspati mishra, vallabhAchArya

advaitins:
mallaNArAdhya, nR^isimhAshrama, nArAyaNAshrama, ra~NgarAjAdhvarI, appayya dIkShitendra, sadAnanda yogIndra, rAmatIrtha, bhaTTojI dIkShita, ra~Ngoji bhaTTa

Group 10:

dvaitins: 
vyAsarAja, shrInivAsa tIrtha

advaitins:
madhusUdana sarasvatI, balabhadra, ve~NkaTanAtha, dharmarAjAdhvarIndra